Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Διαγωνισμός "Μπες & εσύ στην κλήρωση για καυσόξυλα, αξίας 500.00€!

Διαγωνισμός  "Μπες & εσύ στην κλήρωση για καυσόξυλα, αξίας 500.00€!
Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού: 
1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία Metron (στο εξής αποκαλούμενη Metron) διοργανώνει κλήρωση με τίτλο «Μπες και εσύ στην κλήρωση για καυσόξυλα συνολικής αξίας 500€.»
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στην Κλήρωση θα ακυρωθεί άμεσα και δεν θα υπάρξει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιοδήποτε δώρου. Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη χρήση του δικαιώματος παραλαβής των αντίστοιχων δώρων από τους νικητές αναφέρονται ρητά στην παρακάτω παράγραφο 6. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Κλήρωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας Metron, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
4. Η συμμετοχή στην κλήρωση θα διεξαχθεί αποκλειστικά στο INTERNET, από την εταιρεία Metron.
5. H Metron διατηρεί fanpage στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metronchalkidiki. Από 27/7/2016 έως 28/8/2016 κάθε συμμετέχων θα μπορεί να επισκεφθεί ηλεκτρονικά την ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metronchalkidiki και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την ειδική φόρμα- αίτηση συμμετοχής που είναι αναρτημένη. Όποιος συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής-φόρμα αυτομάτως αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Για τους συμμετέχοντες στην κλήρωση δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, του δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι ο συμμετέχων (φυσικό πρόσωπο) στη κλήρωση με στοιχεία, όπως αυτά έχουν αναγραφεί από τον ίδιο στην αίτηση συμμετοχής- φόρμα.

6. Θα κληρωθούν 2 τυχεροί και 2 αναπληρωματικοί. Οι 2 πρώτοι της κλήρωσης θα κερδίσουν έκαστος ένα εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δώρων – ο καθένας από 4 κυβικά καυσόξυλα Χολωμόντα της επιλογής τους (δρυς, οξιά,πουρνάρι) αξίας 240€ και από ένα σάκο κάρβουνα Χολωμόντα αξίας 25€, όπως αυτά αναφέρονται στους παρόντες όρους. Οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται την κλήρωσή τους με email. Η επιβεβαίωση της παραλαβής με email σηματοδοτεί χρονικά την οριστική απόκτηση της ιδιότητας του νικητή της κλήρωσης. Ουδεμία περαιτέρω ανάγκη ή δαπάνη νικητή πέρα από όσες ρητά αναλαμβάνονται δυνάμει των παρόντων καλύπτεται στα πλαίσια της κλήρωσης.
Οι  2  αναπληρωματικοί τυχεροί κερδίζουν μία εκ των πρώτων 2  θέσεων νικητή, μόνο στη περίπτωση που κάποιος/οι από τους πρώτους νικητές δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται οικειοθελώς και αμετάκλητα, όπως και αποκλειστικά για δικούς τους λόγους του δικαιώματος παραλαβής του δώρου τους.
7. Οι παροχές και τα δώρα, όπως αυτά θα καθοριστούν από την εταιρεία Μetron  δύναται να τροποποιηθούν εάν οι συνθήκες το απαιτούν, για λόγους καλύτερης οργάνωσης, ανάλογα της διαθεσιμότητας ή/και εξαιτίας γεγονότος που είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της.
8. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης και ειδοποίηση των νικητών η εταιρεία Metron    απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Η εταιρεία Metron  ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία ευθύνη θα φέρει για καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (υλική, ηθική, σωματική) τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα και εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο με το δώρο ή οφειλόμενη στην χρήση του, δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο, ούτε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο ή συμμετέχοντα ή νικητή. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο χωρίς καμία επιβάρυνση στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
9. Οι νικητές των δώρων θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 02/09  στα γραφεία της εταιρείας Arcatechno computing limited με έδρα Καλλιπόλεως 44, Λευκωσία Κύπρος, και ώρα 12.00μμ, η οποία είναι η υπεύθυνη εταιρεία για την ηλεκτρονική κλήρωση των νικητών παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας Μetron  ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αναπληρωτή αυτής. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Metron  θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της κλήρωσης και θα ελέγχει με βάση τις καταστάσεις που θα έχει στα διάθεση της την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής στις κληρώσεις των ατόμων που θα κληρωθούν. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metronchalkidiki, όπου θα υπάρχουν και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής.
10. Οι νικητές που θα αναδειχτούν θα ενημερωθούν από την εταιρεία Metron  είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, είτε με ανακοίνωση στο περιβάλλον της προσωπικής τους σελίδας στο δικτυακό τόπου κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, είτε και με τους τρεις τρόπους ταυτόχρονα, εντός τεσσάρων (4) ημερών από τις 09.00 έως τις 20.00, μετά την κλήρωση.
Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν τόσο στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metronchalkidiki, όσο και σε άλλες ιστοσελίδες της διοργανώτριας όπως και σε ιστοσελίδες με τις οποίες έχει ή προτίθεται να συνάψει συνεργασία. Η προσπάθεια ειδοποίησής των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου και με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον νικητή που έχει διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία Metron για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το έχουν δηλώσει ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης, για τους νικητές και κάποιος εξ αυτών δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως (email) το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραλαβής του αυτόματα απόλυτε χωρίς ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας.
11. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δηλώσει ρητά και εγγράφως, όπως μέσω τηλεομοιοτυπικής αποστολής (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή προσωπική συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ότι αδυνατεί για δικούς του αποκλειστικά λόγους την αποδοχή του δώρου, η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του δώρου στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή της κλήρωσης.
12. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση της η εταιρεία Metron. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή του δώρου βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα νικητή.
13. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.
14. Η εταιρεία Metron δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτής, να μεταβάλει τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσει ή αναβάλει την Κλήρωση με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metronchalkidiki.
Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
15. H εταιρεία Metron δεν φέρει ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
16. Η εταιρεία Metron διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την κλήρωση, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
17. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η εταιρεία Metron επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στην παρούσα κλήρωση έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
18. Με τη συμμετοχή τους στη κλήρωση με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η εταιρεία Metron έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της κλήρωσης, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρεία Metron. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω, νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο.  Επιπλέον, η εταιρία Arcatechno η οποία διοργανώνει τον εν λόγω διαγωνισμό, δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό αποκλειστικά στην εταιρεία Metron και θα τηρήσει τις διατάξεις των νόμων και αποφάσεων που διέπουν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
19. Η συμμετοχή στην κλήρωση αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Κοινοχρήστων & Διαχείριση Κτιρίων και Οικισμών Εξοχικών Κατοικιών 
              Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες - Real Estate
                Ν.Μουδανιά - Πολύγυρος - Ν.Καλλικράτεια
          Τηλ/Fax. 23730.65555
           e-mail: info@metron-halkidiki.gr
          web: www.metron-halkidiki.gr
          blog: www.metron-halkidiki.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...